Spring til indhold

Kriminalitet

For at stoppe fødekæden til de kriminelle miljøer arbejder parterne i det kriminalpræventive samarbejde i Odense for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.

Selvbetjening

Det gøres gennem systematiske kriminalpræventive metoder, evalueringer, effektanalyser og kvalitetssamtaler

- og vi gør det, fordi:

Hver gang vi peger på et barn eller et ungt menneske med én finger, så peger vi på os selv med tre.

 

I alle vores indsatser er vi derfor opmærksomme på, at vi skal styrke robustheden i vores eget professionelle arbejde, fordi den er afgørende for vores evne til at opbygge miljøer, der styrker børn og unges robusthed.

 

Robusthed i det professionelle arbejde er desuden væsentligt, da det ofte er i relationen til en pædagog, lærer, klubmedarbejder eller anden nær relation, at den afgørende forskel skabes, når et barn eller en ung bryder et negativt adfærdsmønster. Ressourcer og trivsel i familien er afgørende for, om barnet eller den unge kommer godt videre efter en kriminel handling eller bekymring.

 

Derfor er de professionelle voksne i almenområdet – samme med familien – de vigtigste aktører i den tidlige forebyggelse.

Vores dagtilbud giver børn og unge fundamentale færdigheder i at mestre livet. Vores skoler står for den største, varige prægning af børn og unge. Et aktivt fritids- og foreningsliv opbygger fællesskaber til gavn for den demokratiske samfundsforståelse.

 

Vi mener derfor, at sammenhæng mellem dagtilbud, skole og fritidsliv er en forudsætning for, at børn og unge bliver kompetente voksne, og at den skabes når vi samarbejder på tværs. At få en uddannelse giver livskvalitet og oplevelsen af at være en aktiv og bidragende del af samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper de unge godt på vej og giver dem en sammenhængende og positiv overgang fra børnelivet til ungelivet, uanset deres kompetencer og ambitioner.

Tryghed, kriminalitet, udsatte unge og udsatte boligområder hænger sammen og påvirker hinanden. Derfor er både ambitionen om at skabe robuste børne- og ungemiljøer og tidlig opsporing af risikoadfærd afhængig af inddragelse af by- og boligområderne.

Misbrug af euforiserende stoffer, medicin, dopingmidler og alkohol er risikofaktorer, der har den største negative påvirkning på den misbrugende, familien og samfundet. Derfor er forudsætningen for at skabe robuste børn og unge en aktiv indsats over for misbrug af rusmidler, både hos børn og unge og netværket omkring dem.

 

Børns og unges hverdag foregår i stort omfang på digitale platforme – og derfor er det afgørende også at være tilstede der i det forebyggende arbejde. For børn og unge glider den virkelige og den virtuelle verden sammen til en, hvorfor der skal arbejdes med den digitale risikoadfærd på samme måde som for de øvrige indsatser, der blandt andet fokuserer på sprog, dannelse og tidlig indsats.

Arbejdet med forebyggelse af ungdomskriminalitet er komplekst og risikoadfærd kan ikke forudsige, hvilke børn og unge der bliver kriminelle. Det gør arbejdet med systematisk dataopsamling, effektanalyse og kvalitetssamtaler afgørende for, at vi løbende kan udvikle vores viden om dét, der virker.

Er du nervøs for et barn eller en ung, der er på vej ud i kriminalitet, kan du henvende dig til SSP Odense.